Filtry

Konkursy na dyrektorów szkół w Radostowicach i Rudziczce

Wójt Gminy Suszec ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów w dwóch placówkach edukacyjnych na terenie gminy: w Radostowicach i Rudziczce.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1449 ze zm.).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowicach" lub "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce".

Termin składania ofert - do 6 kwietnia do godziny 15:30. Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy Suszec, ul. Lipowa 1. Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Suszec.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu ul. Wyzwolenia 2, tel. 32 212 42 77 w godzinach 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Do pobrania:

Ogłoszenie konkursów na ryrektorów 2023
RODOBM / pless.pl