Filtry

Biała lista podatników VAT - jakie dane zawiera?

Materiał partnera:

To wykaz przedsiębiorców, który obowiązuje od 2019 roku. W poprzednich latach obwiązywały trzy oddzielne listy, które zawierały dane podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych. Obecnie wszystkie te dane dostępne są w jednym miejscu, a wykaz ten nazywa się białą listą podatników VAT.

Linkhouse


Biała lista podatników VAT - jakie dane zawiera?Biała lista VAT zawiera wykaz podatników vat i określa ich aktualny status jaki posiada jeżeli chodzi o podatek VAT. Dodatkowo dzięki niej możemy uzyskać przydane informacje o konkretnym podatniku, takie jak numer rachunku bankowego.

Czego dowiemy się z białej listy VAT o podatniku:
  • podstawowe dane takie jak imię i nazwisko oraz nazwa firmy
  • dane dotyczące prowadzonej działalności: NIP i REGON
  • poznamy numer KRS przedsiębiorstwa
  • adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności
  • dane osobowe wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów i wspólników oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
  • dane dotyczące rejestracji lub odmowy rejestracji a także wykreślenia z rejestru podatników VAT oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
  • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością


Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie białej listy VAT?Według ustawy obowiązek prowadzenia białej listy spoczywa na Szefie Krajowej Administracji Podatkowej. Przedsiębiorca nie posiada dodatkowych obowiązków, nie jest zobowiązany do składania informacji czy deklaracji. Dane zawarte w białej liście pochodzą z rejestrów publicznych, dostępnych. Ważne natomiast jest sprawdzenie poprawności danych zawartych na BLP i ewentualne ich skorygowanie, gdy będą niepoprawne. Za nieaktualne dane odpowiada przedsiębiorca, więc warto zweryfikować wpisane informacje.

Biała lista podatników VAT - gdzie można znaleźć?Jest ona ogólnodostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, który zamieszczony jest na stronie urzędu Ministra Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby wyszukać dany podmiot należy znać jedną z kluczowych danych takich jak: NIP czy REGON lub imię i nazwisko czy nazwę firmy.

Istotne przy dużych transakcjachOd początku 2020 roku obowiązują przepisy, które nakładają sankcję na przedsiębiorcę, który nie dokona wpłaty na rachunek bankowy wskazany w wykazie, w sytuacji kiedy jednorazowa wartość operacji przekracza 15 tysięcy złotych i dotyczy czynnego podatnika VAT. Co istotne transakcja jednorazowa to także kilka płatności, które finalnie składają się na kwotę 15 tysięcy złotych. Jeżeli zweryfikujemy dane kontrahenta z tymi dostępnymi na białej liście uznaje się, że została spełniona przesłanka należytej staranności zawodowej. Ten cały proces ma na celu zminimalizowanie ryzyka na współpracę z podmiotem nierzetelnym. Jeżeli wymóg ten nie zostanie spełniony przedsiębiorca nie może zaliczyć tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Dlatego tak ważne jest zweryfikowanie dostępnych danych. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca dokona zapłaty z wyłączeniem pośrednictwa rachunku płatniczego lub jeżeli dokona zapłaty na inny rachunek płatniczy niż ten zamieszczony na białej liście podatkowej może odpowiadać solidarnie całym majątkiem z dostawcą towarów lub usług za jego zaległości podatkowe, w części, która jest proporcjonalna do kosztów tej dostawy towarów lub świadczonych usług. Warto więc zweryfikować te dane.