Filtry

PIT - 0 dla seniorów i rodzin - czyli nowelizacje podatkowe

Materiał partnera:

Polski Ład to reforma, która została zaplanowana już od 1 stycznia 2022 roku. Zakończono już prace w Sejmie i Senacie i akt prawny czeka teraz na podpis prezydenta. Jednymi z najnowszych zmian mają być tak zwane PIT- 0 dla seniorów i PIT - 0 dla rodzin wielodzietnych. Rozwiązanie ma działać podobnie do regulacji, które znamy jako PIT - 0 dla młodych.

PIT - 0 dla senioraPierwszą dość dużą planowaną zmianą w ramach ustawy Polski Ład są specjalne ulgi dla seniorów, którzy planują pozostać aktywni na rynku pracy, pomimo tego, że nabyli już prawo do emerytury, enty lub innych o podobnym charakterze. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zwana dalej "Ustawa o PIT" zgodnie z art. 21 ustawodawca zdecydował o przedmiotowych zwolnieniach od podatku. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są różne rodzaje środków. W przypadku obecnego brzmienia ustawy ustęp pierwszy tego przepisu kończy się obecnie na punkcie 150. Nowelizacja Polski Ład dodaje kolejne punkty, jeden z nich (nowy punkt 154) dotyczy seniorów.

Nowe regulacje nowy Polski Ład określają, że wolne od podatku mogą być przychody ze stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej, a także spółdzielczego stosunku pracy, również z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, że:
  • otrzymuje je podatnik po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn;
  • w limicie do wysokości maksymalnej (w roku podatkowym) kwoty 85 528 zł;
  • podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym;
  • podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje emerytury lub renty godzinnej;
  • podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a, ani uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).


PIT-0 dla rodziny wielodzietnejZgodnie z projektem ustawy Polski Ład w artykule 21 obecnej Ustawy o PIT, w ustępie 1, dodaje się punkt 153, który dotyczyć będzie wsparcia rodzin wielodzietnych. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, które przewiduje Polski Ład wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika w limicie maksymalnym do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, jeżeli zostały osiągnięte ze stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej i współdzielonego stosunku pracy oraz umowy zlecenia, czy też pozarolniczej działalności gospodarczej pod warunkiem, że podatnik w danym roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską (lub pełnił funkcję opiekuna prawnego, rodziny zastępczej itp.) dla co najmniej czworga dzieci.

Dodatkowe informacjeNiniejsze opracowanie powstało na podstawie Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tekstu ustalonego ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.