Filtry

Aktywizacja młodych, którzy stracili pracę po 1 marca 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. "Razem po sukces. Aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. "Razem po sukces" · fot. Powiat Pszczyński


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do osób młodych, do 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Pszczynie jako bezrobotne, z których:

  • 80% stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.,
  • 20% stanowią osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne.


Cel projektu: aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób należących do grupy docelowej, do czego ma się przyczynić objęcie uczestników wsparciem zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem, na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • prace interwencyjne (22 osoby),
  • bony zatrudnieniowe (12 osób).


Okres realizacji projektu: 27.05.2021 r. - 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 449 640,04 zł, w tym dofinansowanie projektu ze środków UE - 378 956,63 zł.

Informacje o projekcie, w tym o prowadzonych naborach wniosków na formy wsparcia w ramach projektu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 27 21, e-mail: urzad@pszczyna.praca.gov.pl lub na stronie internetowej pszczyńskiego urzędu pracy otwiera się w nowym oknie.

ar / pless.pl, źródło: Powiat