POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

Wypadek w drodze do pracy - czym jest? Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?

Materiał partnera:

Uległeś wypadkowi w drodze do pracy? Z tego tytułu przysługują Ci specjalne świadczenia, o ile oczywiście spełnione zostały wszystkie wymagania wyszczególnione w obowiązujących przepisach. Jak prawo definiuje wypadek w drodze do pracy? Kiedy poszkodowany w takich okolicznościach pracownik może liczyć np. na wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% należnego mu standardowo wynagrodzenia?

Na wstępie należy wyjaśnić, że wypadek w drodze do pracy jest zupełnie odmienną kategorią niż wypadek mający miejsce w czasie/miejscu pracy. W obu tych przypadkach pracownikowi przysługują nieco inne świadczenia.

Czym jest wypadek w drodze do pracy?Definicję wypadku w drodze z i do pracy podano w art. 57b ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wedle jego zapisu jest to nagłe zdarzenie wywołane zewnętrzną przyczyną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, o ile droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Od razu należy zaznaczyć, że powyższa definicja jest nieco zawiła i daje pole do różnego rodzaju interpretacji. Przede wszystkim, wypadek powinien być efektu działań zewnętrznych, niezależnych od osoby poszkodowanej. Ponadto, przepisy mówią, że droga, w czasie której doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, musi być najkrótsza oraz ciągła. Od tej reguły są jednak pewne odstępstwa. Droga może zostać np. przerwana przez życiowo uzasadnioną czynnik, a czas tej przerwy nie powinien przekraczać granic potrzeby. Droga wcale też nie musi być najkrótsza, jeśli jej inny wariant jest dla ubezpieczonego pracownika korzystniejszy ze względów komunikacyjnych. Sam wypadek musi być z kolei zdarzeniem nagłym i niezależnym od poszkodowanego - przyczyna zajścia nie może leżeć w gestii ubezpieczonego. Coś, co wywoła wypadek, ma pozostawać poza wolą oraz świadomością ubezpieczonego.

Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku?Podstawowym obowiązkiem pracownika, który uległ tego rodzaju wypadkowi, jest powiadomienie o zajściu pracodawcy. Ten z kolei musi przejść do zbadania okoliczności zajścia. Wszelkie fakty ustalone w sprawie powinny mieć oparcie o oficjalną dokumentację sporządzoną np. przez służby (np. policję, pogotowie ratunkowe) oraz zeznania świadków. Pracodawca ma 14 dni na sporządzenie tzw. karty wypadku. Stanowi ona podstawę do uznania zdarzenia za wypadek w drodze z lub do pracy. Jeśli pracodawca uzna, że dane zajście nie kwalifikuje się do tego rodzaju kategorii, musi przedstawić poszkodowanemu odpowiednie uzasadnienie decyzji.

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi?Jeśli wypadek spowodował u poszkodowanego tymczasową niezdolność do wykonywania pracy, wówczas otrzyma on zwolnienie lekarskie oraz prawo do pewnych świadczeń. Przede wszystkim ubezpieczony pracownik otrzyma 100% swojego standardowego wynagrodzenia w czasie przebywania na zwolnieniu, o ile okres ten nie przekracza 33 dni w roku kalendarzowym (14 dni dla osób powyżej 55. roku życia). Po przekroczeniu tego limitu pracownikowi przysługuje 100% zasiłku chorobowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku, gdy wykorzystany został limit pobierania ww. zasiłku, a u poszkodowanego wciąż utrzymuje się niezdolność do wykonywania pracy, może on ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Ważne jednak jest, że takowe może być wypłacone wtedy, gdy stan pracownika faktycznie rokuje na poprawę. Świadczenie wypłacane jest przez cały czas rekonwalescencji, przy czym nie dłużej niż 12 miesięcy. Jego wysokość wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pierwsze 3 miesiące, a po tym okresie 75%.

Jeśli wypadek spowodował u poszkodowanego trwały uszczerbek, który uniemożliwia wykonywanie zawodu, wówczas powinien się on ubiegać o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Co jeszcze warto wiedzieć?Należy pamiętać, że za wypadek w drodze z lub do pracy nie przysługuje tzw. jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, osoba, która otrzyma rentę z tytułu niezdolności do pracy, może też ubiegać się o dodatkowe świadczenia w postaci renty szkoleniowej oraz dodatku pielęgnacyjnego, o ile oczywiście spełnia się wymagania do otrzymania takiej pomocy.

Wsparcie merytoryczne: Radca Prawny Wałbrzych Skilex