Filtry

Nowy instrument wsparcia określonych branż od 1 lutego

Dotacja będzie przysługiwała na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach.

Wnioski o nową dotację będzie można składać w okresie od 1 lutego do 31 marca, wyłącznie w formie elektronicznej do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tego urzędu.

Starosta będzie mógł udzielić jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Warunkiem uzyskania dotacji będzie wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał on przychód - z działalności określonej ww. PKD - niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. Dotacji nie będzie można udzielić jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada 2020 r.

Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca będzie składał oświadczenia:
  • o nie zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020r.,
  • o prowadzeniu na dzień 30 listopada 2020r. działalności gospodarczej w ww. PKD,
  • potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.


Dotację będzie mógł otrzymać mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 listopada 2020r. prowadził - jako rodzaj przeważającej działalności - działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami PKD 2007:

pkd

BM / pless.pl, źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie