Filtry

Nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej

Będzie można składać wnioski o dotację na podjęcie działalności gospodarczej. We wrześniu Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przeprowadzi trzeci w tym roku nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Prowadzisz biznes w Pszczynie?


Od 13 do 15 września po raz kolejny w tym roku osoby bezrobotne będą mogły składać wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

- W samym lipcu podpisaliśmy 10 umów na udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - mówi Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Łącznie w ciągu ostatniego półrocza podpisano 31 takich umów z osobami bezrobotnymi. - Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować to 25 tys. zł brutto - dodaje dyrektor pszczyńskiego urzędu pracy.

Wrześniowy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie przeprowadzony w ramach:

  • programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy,
  • projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Wnioski można składać:

  • elektronicznie: przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - przez portal Usług Elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia, wybierając wnioski o usługi i świadczenia z urzędu/Pismo do urzędu (PSZ-PU) - (zalecane), przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu na platformie EPUAP (/PUPPszczyna),
  • pisemnie: w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby pszczyńskiego urzędu pracy,
  • tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy (43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 23) - za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentów do urzędu.


Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Druki wniosków wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

ar / pless.pl, źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie