Filtry

Role menedżerów niższego, średniego i najwyższego szczebla w organizacji

Materiał partnera:

Wszyscy menedżerowie pełnią ważną funkcję w organizacji, w której pracują. Podział obowiązków i odpowiedzialność związana ze stanowiskiem, różni się jednak w zależności od szczebla. Jaka jest rola menedżerów niższego szczebla, a jaka średniego i najwyższego?

Role menedżerów niższego, średniego i najwyższego szczebla w organizacji


Zarządzanie w różnych odsłonachMenedżerowie niższego szczebla to zazwyczaj osoby, które bezpośrednio nadzorują pracę szeregowych pracowników, często to kierownicy działów czy biur. Są bezpośrednimi przełożonymi pracowników w danych zespołach i to oni kontrolują, czy prace operacyjne są wykonane zgodnie z planem.

Wyżej w hierarchii są menedżerowie średniego szczebla, którzy mają już nieco inne obowiązki i rolę. Do ich zadań należy zazwyczaj planowanie średniookresowe, organizowanie pracy poszczególnych zespołów (m.in. określenie zadań, dobór personelu itd.), a także - co jest zadaniem również menedżerów niższego szczebla - kierowanie i kontrolowanie, chociaż na inną skalę.

Warto też pamiętać, że menedżerowie średniego szczebla pełnią często również rolę reprezentacyjną (np. biorą udział w spotkaniach i uroczystościach zewnętrznych), informacyjną (menedżer powinien być w posiadaniu informacji niezbędnych z punktu widzenia organizacji) oraz decyzyjną (zarówno w kontekście działań mających na celu doskonalenie organizacji jak i w przypadkach zapobiegania potencjalnym zagrożeniom czy rozwiązywaniu problemów). Do menedżerów średniego szczebla zalicza się zazwyczaj kierowników dużych działów, zastępców dyrektorów itd.

Z kolei menedżerowie najwyższego szczebla, jak łatwo można się domyślić, kierują pracą innych menedżerów. Są to już prezesi firm, dyrektorzy, naczelni - czyli osoby, które mają realną władzę decyzyjną, znacznie większą, niż menedżerowie średniego szczebla.

Awans na wyższy szczebel. Co może okazać się pomocne?W pierwszej kolejności warto pamiętać, że menedżerów wszystkich szczebli łączy fakt, że kierują pracą innych - chociaż na różną skalę. Nie zawsze też menedżer niższego czy średniego szczebla ma ambicję i odpowiednie predyspozycje, by móc awansować. Co jednak można zrobić, by otrzymać propozycję przejścia na wyższe stanowisko?

Niezbędne będzie oczywiście doświadczenie i odpowiednie kompetencje, jednak często menedżerom niższego lub średniego szczebla brakuje usystematyzowania tego, co już wiedzą, a jednocześnie - poszerzenia perspektywy. W tym pomóc może im np. uczestnictwo w programie MBA - obecnie w swojej ofercie mają je m.in. uczelnie z Grupy WSB (o studiach MBA w Wyższych Szkołach Bankowych można więcej dowiedzieć się ze strony https://www.studiamba.wsb.pl/oferta).

Jedną z niewątpliwych zalet studiów MBA jest fakt, że uczestnicy mogą wymieniać się między sobą cennymi doświadczeniami zawodowymi i zdobywać know-how, które może okazać się przydatne w osiąganiu lepszych wyników w pracy. Menedżerowie mogą też dowiedzieć się, jak osoby na stanowiskach kierowniczych w różnych branżach radzą sobie w sytuacjach kryzysowych i czym kierują się przy rozwiązywaniu problemów.

Nie należy też zapominać o networkingu - czyli możliwości zbudowania własnej sieci kontaktów biznesowych. To często właśnie dzięki niej możliwe jest np. znalezienie zatrudnienia na wyższym stanowisku.

Tym samym studia MBA mogą niewątpliwie pomóc menedżerom w rozwoju, co z kolei ułatwi im staranie się o wyższe stanowiska w przyszłości.