Filtry

Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu - nabory w tyskim PUP

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach ruszyły nabory wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Pracodawcy mogą składać wnioski o organizację staży, prac interwencyjnych, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia czy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w maksymalnej kwocie 30 tys. zł.

Osoby bezrobotne mogą z kolei ubiegać się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 30 tys. zł, sfinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych czy przyznanie bonu na zasiedlenie. Dysponujemy również środkami finansowymi na zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy w domu pomocy społecznej albo jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz na sfinansowanie opłaty pobieranej za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Nabory wniosków mają charakter otwarty do wyczerpania dostępnego limitu środków finansowych.

Ponadto PUP przyjmuje wnioski o przyznanie środków na kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane od 13.02.2023r. do 17.02.2023r. Na ten cel PUP Tychy dysponuje kwotą 1 481 500,00 zł.

Zainteresowanych daną formą pomocy zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://tychy.praca.gov.pl.

BM / tychy.info
źródło: UM Tychy