Filtry

640 tys. zł na szkolenia pracowników i pracodawców. Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie otrzymał ponad 640 tys. zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków o środki na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców prowadzony będzie od 30 do 31 stycznia.

- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego możemy przekazać na podwyższenie kwalifikacji pracowników i pracodawców. Można wnioskować o dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, czy np. studiów podyplomowych. Wnioski muszą być zgodne z priorytetami ogłoszonymi przez Ministra ds. Pracy - mówi Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 30 stycznia od godz. 7.30 do 31 stycznia do godz. 14.00.

Zgodnie z ogłoszonymi priorytetami Ministra ds. Pracy w 2023 roku środki KFS będą przeznaczone na:

  • priorytet PM/1 - wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
  • priorytet PM/2 - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy
  • priorytet PM/3 - wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  • priorytet PM/4 - wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia
  • priorytet PM/5 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych
  • priorytet PM/6 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami


Powiatowy Urząd Pracy będzie przyznawał wsparcie pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w przynajmniej jednym z priorytetów Ministra ds. Pracy obowiązujących w roku 2023.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 210 27 48 lub 32 210 27 47.

Aktualne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce "druki do pobrania".

Wnioski można składać:
  • elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP- przez portal PRACA.GOV.PL (wybierając Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu/Pismo do urzędu (PSZ-PU),
  • elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie EPUAP - /PUPPszczyna (wybierając Katalog spraw/ Sprawy ogólne/ Pismo ogólne do podmiotu publicznego),
  • pisemnie - składając wniosek wraz z załącznikami w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Pszczynie ul. Dworcowa 23;
  • pisemnie - przesyłając wniosek wraz z załącznikami tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna.


O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Pszczyna.

BM / pless.pl
źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie