Menu

PRACOWNIK MAGAZYNU

Multipack Europe Sp. z o.o. Sp.k.

Pszczyna

Firma zajmująca się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych poszukuje do swojego Zakładu Produkcyjnego w Porębie kandydata na stanowisko:

Pracownik magazynu

Wymagania:

*Dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym),
*Zaangażowanie i duża motywacja,
*Umiejętność pracy w zespole,
*Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

Zadania:

*Przyjmowanie oraz kontrola ilościowa i jakościowa dostaw.
* Załadunek transportów.
* Wydawanie materiałów z magazynu na produkcję oraz przyjmowanie wyrobów
z produkcji na magazyn.
* Prawidłowe składowanie na magazynie.
* Wystawianie dokumentacji dotyczącej gospodarki magazynowej.
* Dbanie o czystość magazynu.

Oferujemy:

*Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
*Atrakcyjne wynagrodzenie.

CV prosimy kierować na adres mailowy: biuro@multipackeurope.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

KLAUZULA INFORMACYJNA :
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Multipack Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 39a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000442799, NIP 954-27-40-554.

Dane kontaktowe:
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo kontaktować się na adres email: odo@multipackeurope.pl lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania;
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
przeprowadzenia procesu rekrutacji, zawarcia umowy o pracę;
Podstawa przetwarzania:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- w przypadku przetwarzania na wskazane cele Państwa wizerunku podstawą przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - podstawą przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
Podstawa przetwarzania:
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO;

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym stosowania monitoringu;
Podstawa przetwarzania:
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w procesie rekrutacji np. firmom rekrutacyjnym, świadczącym usługi medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowe, księgowe, ubezpieczeniowe, ochrony osób i mienia.

Przekazywanie danych poza EOG:
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Okres przez który dane będą przechowywane:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a w przypadku wyboru kandydata także przez okres niezbędny do zawarcia z nim umowy o pracę. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Państwa zgodę dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możecie Państwo - z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych. Administrator uprawniony będzie wówczas do dalszego przetwarzania danych osobowych w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Waszych interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Waszych danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Wam także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Wam również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Kontakt

Tel. 32 212 00 66
Ilość wysłanych formularzy: 1
Następne » Powrót