Menu

Specjalista ds. sprzedaży

Multipack Europe Sp. z o.o. Sp.k.

Pszczyna

Firma zajmująca się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego poszukuje do swojego Zakładu Produkcyjnego w Porębie k. Pszczyny kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży

Oczekiwania:

- min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
- silna motywacja w działaniu i nastawienie na realizacje celów
- komunikatywność,dyspozycyjność, wysoka kultura osobista
- znajomość języka angielskiego
- umiejętność obsługi programów z pakietu MS Office
- czynne prawo jazdy kat.B

Znajomość branży opakowań dla przemysłu spożywczego będzie dodatkowym atutem.

Zadania:
- realizacja planów sprzedażowych
- bieżąca analiza rynku oraz monitorowanie działań konkurencji
- samodzielne pozyskiwanie klientów
- prowadzenie rozmów i negocjacji handlowych
- kreowanie dobrego wizerunku firmy

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- niezbędne narzędzia pracy ( samochód, laptop, telefon)
- pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
- możliwość rozwoju zawodowego

Dokumenty do aplikacji prosimy kierować na adres mailowy: biuro@multipackeurope.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Multipack Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 39a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000442799, NIP 954-27-40-554.

Dane kontaktowe:
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo kontaktować się na adres email: odo@multipackeurope.pl lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania;
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
przeprowadzenia procesu rekrutacji, zawarcia umowy o pracę;
Podstawa przetwarzania:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- w przypadku przetwarzania na wskazane cele Państwa wizerunku podstawą przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - podstawą przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
Podstawa przetwarzania:
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO;

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym stosowania monitoringu;
Podstawa przetwarzania:
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w procesie rekrutacji np. firmom rekrutacyjnym, świadczącym usługi medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowe, księgowe, ubezpieczeniowe, ochrony osób i mienia.

Przekazywanie danych poza EOG
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Okres przez który dane będą przechowywane
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a w przypadku wyboru kandydata także przez okres niezbędny do zawarcia z nim umowy o pracę. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Państwa zgodę dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możecie Państwo - z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych. Administrator uprawniony będzie wówczas do dalszego przetwarzania danych osobowych w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Waszych interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Waszych danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Wam także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Wam również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Kontakt

Tel. 32 212 00 66
Ilość wysłanych formularzy: 3
Następne » Powrót